باران کـه میبـارد دلـم بـرایت ....تنـگ تـر می شـودراه می افـتم بـدون چـتـر ...من

بـغض می کنـم ....آسمـان گـریـه .....